Privacyverklaring

Museum

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder (hierna ‘wij’ of ‘ons’) verwerkt uw persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of doordat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan ons verstrekt. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens respecteren wij uw privacy en worden er nooit meer persoonsgegevens verwerkt dan noodzakelijk is. Op deze pagina geven wij informatie over de categorieën persoonsgegevens die wij verzamelen als u onze diensten gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen, en hoe wij deze verwerken.

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij verwerken, afhankelijk van de situatie, een of meer van de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres;
 • Uw bankrekeningnummer;
 • Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van het bijwonen van bijeenkomsten;
 • Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van het sluiten van een overeenkomst, zoals schenkingsovereenkomsten, bruikleenovereenkomsten en overeenkomsten met leveranciers.
 • Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u aan ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, bijvoorbeeld wanneer u solliciteert via een uitzendbureau of een werving- en selectiebureau. Bij het gebruik van applicaties zoals Adyen of Mailchimp raden wij u aan de privacyvoorwaarden op die website te lezen.

Websitebezoek

Bij een bezoek aan onze website verwerken wij uw IP-adres. Het doel van deze verwerking is het genereren van statistieken betreffende het gebruik van onze website om deze te analyseren en te verbeteren. Hierbij worden er cookies geplaatst. De juridische grondslag voor het verwerken van dit persoonsgegeven is ons gerechtvaardigd belang om de website goed te laten functioneren en om gegevens te verzamelen waarmee we de website kunnen verbeteren. De websitestatistieken worden gegenereerd door Google Analytics. Google ontvangt in dit kader uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over het gebruik van cookies door Museum Ons’ Lieve Heer op Solder verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

Kaartverkoop

Bij (online) kaartverkoop verzamelen wij de volgende gegevens: aanhef (niet verplicht), naam, e-mailadres, woonplaats, land en betalingsgegevens per betaaltype. Wij verwerken deze persoonsgegevens met het doel de met u gesloten koopovereenkomst uit te voeren. De juridische grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst en/of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij de betalingen voor de kaarten wordt gebruik gemaakt van het online betaalplatform van Adyen. In dit kader ontvangt Adyen uw persoonsgegevens.

Abonneren op de nieuwsbrief

Bij het abonneren op de nieuwsbrief zoals ‘t Haantje verzamelen wij de volgende gegevens: naam en e-mailadres. Wij verwerken deze persoonsgegevens met het doel u onze nieuwsbrief te kunnen sturen. De juridische grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is uw toestemming. Bij de verzending van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van e-mail marketing software van Mailchimp. In dit kader ontvangt Mailchimp uw persoonsgegevens.

Boeken rondleiding

Bij het boeken van een rondleiding verzamelen wij de volgende gegevens: naam bedrijf/school, aanhef (niet verplicht), naam, e-mailadres, postadres, plaats en land. Wij verwerken deze persoonsgegevens met het doel u een rondleiding te geven in het museum en om desgewenst telefonisch contact met u op te kunnen nemen, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. De juridische grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is gerechtvaardigd belang, de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst en/of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij de betalingen voor rondleidingen wordt gebruik gemaakt van het online betaalplatform van Adyen. In dit kader ontvangt Adyen uw persoonsgegevens. Of betaling vindt achteraf plaats middels een factuur. In dit geval verstrekt u zelf de gegevens aan uw en onze bank.

Memberships

Bij het afsluiten van abonnementen zoals het relatieprogramma ‘Vrienden’ van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder verzamelen wij de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer (niet verplicht), e-mailadres en geboortedatum. Wij verwerken deze persoonsgegevens met het doel u een lidmaatschap van het relatieprogramma ‘Vrienden’ aan te bieden, om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden, en voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn. De juridische grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, uw toestemming en/of het voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij de verzending van de persoonsgegevens en de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van e-mail marketing software van Mailchimp. In dit kader ontvangt Mailchimp uw persoonsgegevens.

Relatiebeheer

Bij het onderhouden en beheren van relaties met o.a. bezoekers, begunstigers, kunstenaars, musea en ondernemingen, verzamelen wij de volgende gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer (niet verplicht) en e-mailadres. Wij verwerken deze persoonsgegevens om diverse relaties te onderhouden. De juridische grondslag voor deze verwerkingen is de uitvoering van een overeenkomst of ons gerechtvaardigde belang om relaties te onderhouden teneinde diensten, producten, communicatie en fondsenwerving te verbeteren.

Sollicitaties en werknemers

Bij een sollicitatie naar een vacature bij Museum Ons’ Lieve Heer op Solder verzamelen wij de volgende gegevens: naam, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en andere persoonsgegevens die uw LinkedIn profiel, CV en/of motivatiebrief bevatten. Wij verwerken deze persoonsgegevens voor het behandelen van uw sollicitatie. De juridische grondslag voor het verwerken van deze persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang om geschikte kandidaten te vinden. Nadat een sollicitant is aangenomen, wordt er op grond van een wettelijke verplichting een personeelsdossier bijgehouden.

Cameratoezicht

Wij maken gebruik van cameratoezicht voor beveiligingsdoeleinden. De beelden van dit cameratoezicht worden maximaal vier weken bewaard en niet gedeeld met derden, tenzij de gegevens nodig zijn in het kader van een onderzoek van de politie of andere autoriteiten. De juridische grondslag voor het cameratoezicht is gerechtvaardigd belang en/of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Foto’s en video-opnames

In Museum Ons’ Lieve Heer op Solder worden regelmatig foto’s en video-opnames gemaakt ten behoeve van commerciële en journalistieke doeleinden. De juridische grondslag voor deze verwerking van opnames van personen is ons gerechtvaardigd belang en/of uw toestemming. Indien u bezwaar heeft tegen deze verwerking kan er een beroep worden gedaan op een van uw rechten uit de AVG, die aan het einde van deze privacyverklaring worden weergegeven.

Bewaren en beveiligen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, met uitzondering van wettelijke bewaartermijnen. Daarnaast nemen wij passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te voorkomen. Om een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen, treffen wij diverse technische en organisatorische maatregelen.

Delen met anderen

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan werknemers van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder en derden die diensten aan ons verlenen, bijvoorbeeld voor de afhandeling van betalingen, voor de verzending van nieuwsbrieven en de afhandeling van het relatieprogramma voor ‘Vrienden’. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, sluiten wij met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst, die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet. Doorgeven van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze Privacyverklaring vermelde grondslagen.

Buiten de Europese Economische Ruimte geven wij uitsluitend persoonsgegevens door aan Google bij het gebruik van Google Analytics. Google houdt zich aan de Privacy Shield Principles, waardoor er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van artikel 45 AVG.

Uw rechten

Op grond van de AVG heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Deze rechten omvatten:

 • Het recht op inzage. U kunt ons kosteloos verzoeken om informatie te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Het recht op rectificatie. Op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens corrigeren of aanvullen indien deze onjuist of onvolledig blijken te zijn, met inachtneming van het doel van de verwerking.
 • Het recht op gegevenswissing. Wij zullen uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen indien een van de gevallen van artikel 17 AVG van toepassing is.
 • Het recht op intrekking van uw toestemming. U kunt uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens te allen tijde intrekken.
 • Het recht op het maken van bezwaar. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien wij de verwerking baseren op de juridische grondslag van het gerechtvaardigde belang.
 • Het recht op beperking. U heeft het recht om van ons een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit recht geldt indien een van de elementen van artikel 18 AVG van toepassing is. Het gevolg hiervan is dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en gewijzigd zullen worden.
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
 • Het recht op het indienen van een klacht. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in strijd met deze privacyverklaring.

U kunt een verzoek tot uitoefening van deze rechten sturen naar info@opsolder.nl. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren en zullen daarbij de wettelijke termijnen in acht nemen.

Wijzigingen van de privacyverklaring

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder kan deze privacyverklaring eenzijdig aanpassen. In het geval van wezenlijke wijzigingen in deze privacyverklaring zullen wij u daarvan duidelijk op de hoogte brengen via onze website.

Vragen of klachten

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, of als u uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via info@opsolder.nl.

Opsolder.nl is een website van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. Wij zijn als volgt te bereiken:

Bezoekadres

Oudezijds Voorburgwal 38
1012 GD Amsterdam

Postadres

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
Oudezijds Voorburgwal 38-40
1012 GD Amsterdam

Telefoon

020 624 66 04

E-mailadres

info@opsolder.nl

PARTNERS & SPONSOREN • Amsterdams Fonds voor de Kunst • Kickstart Cultuur Fonds • Fonds 21 • Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk • Vereniging Rembrandt • Unesco • Nieuw Leven Facility Groep • VTW Amsterdam • Prins Bernhard Cultuurfonds • VSB-fonds • Gemeente Amsterdam • C.S. Oolgaardtstichting •